×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

W 2022 r. maksymalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona na podstawie ilości zużytej wody z nieruchomości zamieszkałej nie może przekroczyć 149,68 zł miesięcznie. Przypominamy, że aby skorzystać ze zniżki należy dokonać zmiany danych w DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola.

Szanowni Państwo!

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą maksymalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona na podstawie ilości zużytej wody z nieruchomości zamieszkałej nie może przekroczyć 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. 149,68 zł.

W pierwszym kwartale każdego roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ogłasza przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni.

Aby skorzystać z obniżenia opłaty, należy złożyć zmianę danych w deklaracji (poz. 6) z datą bieżącą (poz. 7), następnie należy wypełnić pozostałe dane na formularzu deklaracji. W poz. 55 wpisujemy z faktury za wodę średnie zużycie wody za ostanie 12 miesięcy. Obliczamy zwolnienia i uzupełniamy poz. 59 – 66.

W poz. 67 „MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY PO ODLICZENIU KWOTY ZWOLNIENIA” wpisujemy kwotę według następującej reguły:

1. Dla nieruchomości jednorodzinnych:

  • jeśli kwota wyliczona po odliczeniu zwolnień jest mniejsza niż 149,68 zł, wpisujemy wyliczoną kwotę;
  • jeśli wyliczona kwota po odliczeniu zwolnień jest wyższa od kwoty 149,68 zł, to wpisujemy kwotę 149,68 zł.

2. Dla nieruchomości wielorodzinnych:

  • Zarządzający nieruchomością wielorodzinną zobowiązany jest do jej samodzielnego wyliczenia i załączenia dokumentów potwierdzających prawidłowość tych wyliczeń. 
  • Do wyliczeń trzeba załączyć obliczenia dla każdego lokalu.

Deklarację razem z kopią rachunków zawierających zużycie wody za ostatnie 12 miesięcy składamy:

  • na Kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola przy ul. Gminnej 60 w Lesznowoli,
  • lub listem poleconym na adres Urzędu Gminy,
  • lub przez platformę ePUAP (przy przesyłaniu przez platformę ePUAP, każdy dokument trzeba podpisać cyfrowo).

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Deklarację zmieniającą należy złożyć do 10 lutego 2022 r.

Pliki do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Skip to content