×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłosił konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 4 do 22 stycznia 2021 r. Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020:

– działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;

– działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;

– działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;

– działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;

– działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;

– działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;

– działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;

– działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w zakresie rzeczowym w dniu 2 listopada 2021 r. Koszty kwalifikowalne można ponosić najpóźniej do dnia złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o refundację.

Partnerami sieci KSOW mogą być różne podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich: uczelnie i instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia, lokalne organizacje społeczne (np. koła gospodyń wiejskich).

KSOW wspiera:

– ludzi i organizacje w działaniach na rzecz społeczności lokalnych oraz rozwoju obszarów wiejskich

– partnerów we wspólnych działaniach

– tworzenie sieci kontaktów

– wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Promuje:

– projekty i inicjatywy służące mieszkańcom obszarów wiejskich

– innowacyjne pomysły i śmiałe rozwiązania w rolnictwie

Informuje:

– o polityce rozwoju obszarów wiejskich.

Jeśli Twoja organizacja działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jeśli jesteś zainteresowany współpracą z innymi, a także chcesz poszerzać swoją wiedzę oraz uczestniczyć w rozmaitych wydarzeniach i konkursach – zarejestruj się w bezpłatnej bazie partnerów KSOW:

http://ksow.pl/baza-danych/partnerzy-ksow/formularz-zgloszeniowy

Opisy inspirujących przedsięwzięć, które z sukcesem zrealizowane były w różnych miejscach, na terenie całej Polski w ramach konkursów KSOW oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków dostępne są pod adresem: http://ksow.pl/ksow/konkurs-5/2021

Skip to content