×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

W związku z artykułem opublikowanym w prasie oraz dyskusjami prowadzonymi w mediach społecznościowych na temat budowy ronda ul. Kieleckiej, Al. Zgody, ul. Kukułki, ul. Jaskółki, ul. Dzikiej Róży i ul. Mieczyków w Zgorzale, przekazujemy kompleksowe informacje na temat tej inwestycji wraz z odniesieniem się do najczęściej powtarzających się zarzutów.

1. Zmiana terminu zakończenia budowy ronda.

Umowa na realizację inwestycji została podpisana z wykonawcą prac – firmą CERMAT_PROBET Sp. z o.o. w dniu 6 lipca 2021 r. z terminem realizacji 1 luty 2022 r. Rozpoczęcie budowy ronda wymagało od Gminy Lesznowola zapewnienia tymczasowych dróg dojazdowych wraz z utwardzeniem łącznika ulic Mieczyków i Dzikiej Róży. Prace te zostały opóźnione z przyczyn losowych i były spowodowane:

  • rozległą awarią systemu odwodnienia rolniczego w bezpośrednim sąsiedztwie  budowanego ronda i długo utrzymującym się wysokim poziomem wód gruntowych,
  • podtopieniami związanymi z obfitymi opadami deszczu. 

Z uwagi na powyższe, wykonawca rozpoczął prace przy budowie ronda na początku września 2021 r.

Kolejne przesunięcie prac drogowych było związane z koniecznością położenia sieci światłowodowych przed wykonaniem docelowej konstrukcji i nawierzchni ronda. W związku ze złożeniem do Urzędu przez jednego z operatorów wniosku o umieszczenie światłowodu w obrębie ronda, Gmina podjęła rozmowy z innymi operatorami sieci światłowodowych na temat zmiany harmonogramów i przyspieszenia prac w tym rejonie. Z uwagi na wcześniejsze zobowiązania operatorów telekomunikacyjnych prace te mogły być zrealizowane w połowie listopada 2021 r.

O kolejnym wstrzymaniu prac drogowych w dniu 30.11.2021 r. zadecydował inspektor nadzoru inwestorskiego z uwagi na warunki pogodowe uniemożliwiające poprawne wykonanie robót. Należy podkreślić, że decyzja inspektora nadzoru była związana z tym, iż niektóre elementy prac drogowych wymagają realizacji przy ściśle określonych warunkach atmosferycznych.    

Aktualnie prace przy budowie ronda są realizowane, a termin ich zakończenia zgodnie z podpisanym aneksem do umowy to 30.06.2022 r.

2. Tymczasowe drogi dojazdowe.

  • Trasa objazdu dla budowy ronda wytyczonego ulicami Jaskółki, Gogolińską, Kormoranów, Kukułki była jedyną możliwą ze względu na brak innych publicznych ciągów komunikacyjnych.
  • Ze względu na zakres inwestycji (roboty ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej, korytowanie drogi, roboty nawierzchniowe) nie ma możliwości utrzymania przejezdności ronda przez cały okres trwania jego budowy.  

3. Jakość objazdów na drogach gruntowych.  

Ze względu na znaczne obciążenie komunikacyjne, drogi objazdowe objęte są stałą obserwacją i na bieżąco uzupełniane kruszywem drogowym. Do utwardzenia ulic Gogolińskiej, Kormoranów i Jaskółki  zostało zastosowane  typowe kruszywo drogowe służące do utwardzania dróg, tj. tłuczeń kamienny o frakcji 31-50 oraz kliniec kamienny o frakcji 4-31,5. Jest to typowe kruszywo dopuszczone do stosowania w drogownictwie, z wymaganymi atestami, które jednakże w warunkach długotrwale bezdeszczowej pogody oraz wzmożonego ruchu będzie powodowało uciążliwości w postaci unoszącego się pyłu. W związku z powyższym, na trasie objazdu zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h.

4. Budowa ronda a akcja ratowniczo-gaśnicza w Zgorzale w dniu 31 marca 2022 r. 

Z informacji przekazanych Gminie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie wynika, że czas dojazdu jednostek ratowniczo-gaśniczych na miejsce zdarzenia od momentu zawiadomienia o pożarze w Zgorzale wyniósł 14 minut i był zgodny z procedurami. W ocenie Państwowej Straży Pożarnej konieczność korzystania z objazdów nie miała wpływu na działania ratowniczo-gaśnicze. 

Na miejsce pożaru zostały zadysponowane zastępy gaśnicze z dużą ilością środka gaśniczego (powyżej 8 ton wody każdy wóz ratowniczo-gaśniczy) i nie było potrzeby korzystania z hydrantów. Strażacy skutecznie gasili pożar starając się nie zalewać wodą dolnych kondygnacji budynków.

Skip to content