×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. Громадяни України, які перетнули кордон після 24 лютого і вже внесені до реєстру PESEL, мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на одну особу.

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Jednorazowe świadczenie ma na celu wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Świadczenie przysługuje każdemu obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy i który został wpisany do rejestru PESEL.

Podstawowym kryterium przyznania pomocy, jest legalne przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej od 24 lutego br., czyli od momentu rozpoczęcia działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.

Pomoc nie jest uzależniona od dochodu, a jej przyznanie nie wymaga wydania decyzji. Świadczenie po jego przyznaniu jest realizowane w sposób wskazany we wniosku np. na rachunek bankowy.

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na każdą osobę, pełnoletnią oraz dziecko i płatna jest jednorazowo.

W Urzędzie Gminy Lesznowola znajduje się punkt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli, w którym pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje przedmiotowe wnioski. Wnioski do pobrania dostępny na dole strony. 

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.


Громадянин України, який  перебуває в Польщі на легальних підставах, відповідно до положень Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’зку зі збройним конфліктом на території цієї країни, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу. 

Одноразова допомога спрямована на підтримку громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року в зв’язку з війною. Допомога призначена на покриття коштів утримання, зокрема на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та витрати на житло.

Допомога надається кожному громадянинові України, якій має PESEL і перебування якого в Польщі є легальним  на підставі Закону про допомогу громадянам України у зв’язку з війною.

Допомога на залежить від доходів і не вимагає рішення про надання. Допомога надається у спосіб, зазначений в анкеті, наприклад, на банківский рахунок. 

Розмір допомоги становить 300 злотих на кожну людину: дорослого і дитину, та виплачується один раз.

В Адміністрації Гміни Лешноволя є пункт Муніципального Центру Соціального Забезпечення в Лешноволі, де співробітник цього Центру приймає заяви. Анкети до завантаження доступні в нижній частині інтернет-сторінки

Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка має фактичну опіку над дитиною.

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe w języku polskim

Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe w języku ukraińskim

Skip to content