×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 5 min.

Od 1 do 20 lutego br. trwają nabory do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM), który jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Do rozdysponowania jest 25 mln zł. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mogą być finansowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, mieszczące się w katalogu zadań o charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania.

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 1.000.000 zł brutto. Maksymalna wartość projektu nieinwestycyjnego wynosi 200.000 zł brutto. Projekty można zgłaszać w ramach dwóch rodzajów pul: ogólnowojewódzkiej, w ramach której do rozdysponowania jest 5 mln zł lub podregionalnej. W ramach pul podregionalnych do rozdysponowania jest 20 mln zł.

Podział środków na podregiony:

 • podregion ostrołęcki: 2 683 000 zł;
 • podregion siedlecki: 2 668 000 zł;
 • podregion radomski: 2 605 000 zł;
 • podregion żyrardowski: 2 275 000 zł;
 • podregion płocki: 1 943 000 zł;
 • podregion ciechanowski: 2 665 000 zł;
 • podregion warszawski zachodni: 1 858 000 zł;
 • podregion warszawski wschodni: 2 295 000 zł;
 • Miasto Stołeczne Warszawa: 1 008 000 zł.

Projekt składany do BOM musi:

 • mieścić się w zakresie zadań o charakterze wojewódzkim, określonych ustawami, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
 • być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktami prawa miejscowego oraz aktami prawa innymi niż akty prawa miejscowego uchwalonymi przez organy województwa mazowieckiego, w tym aktami określającymi strategię rozwoju województwa mazowieckiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego;
 • być zrealizowany na nieruchomości, do której województwo posiada tytuł prawny do dysponowania, jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;
 • być możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
 • być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców województwa;
 • być poparty podpisami minimum 50 mieszkańców województwa w formie listy poparcia załączonej do formularza zgłoszeniowego.

Projekt składany do BOM nie może:

 • zawierać bezpośredniego lub pośredniego wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub zastrzeżonych znaków towarowych;
 • polegać na zorganizowaniu imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • zakładać wykonania jednego z etapów realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego etapów;
 • obejmować wyłącznie wykonania dokumentacji projektowej, jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;
 • być zlokalizowany na terenach, które mogą podlegać roszczeniu z tytułu art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1999 r. o gospodarce nieruchomościami jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;
 • zawierać treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

Jak zgłosić projekt?

Projekt do BOM należy zgłosić na formularzu (pobierz), do którego trzeba dołączyć listę poparcia podpisaną przez minimum 50 mieszkańców województwa (pobierz).

Projekt można zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów:

 • w formie papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu lub w delegaturach w następujących lokalizacjach:
  – 03-715 Warszawa, ul. Okrzei 35,
  – 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1,
  – 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38,
  – 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 38,
  – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19,
  – 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a,
  – 08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,
  – 05-200 Wołomin, ul. Miła 3,
  – 96-300 Żyrardów, ul. 1 maja 17;
 • w formie papierowej poprzez przesłanie projektu na adres Urzędu: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem „BOM-projekt”
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem tej strony internetowej. Funkcja składania projektów drogą elektroniczną będzie dostępna od 1 lutego 2022 r.

O zgłoszeniu projektu w terminie decyduje data jego wpływu do Urzędu.

Czy można wycofać zgłoszony projekt?

Projektodawca może wycofać projekt:

 • za pośrednictwem systemu informatycznego, nie później niż do końca dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia głosowania na projekty;
 • poprzez złożenie pisemnego wniosku o wycofanie projektu w siedzibie Urzędu i lub w delegaturze, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia głosowania na projekty;
 • przesłanie pisemnego wniosku o wycofanie projektu na adres Urzędu, przy czym wniosek musi wpłynąć do Urzędu nie później niż 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia głosowania na projekty.

Harmonogram BOM:

 • 1 – 20 lutego 2022 r. – nabór projektów;
 • 21 lutego – 8 kwietnia 2022 r. – ocena projektów;
 • do 14 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów (14 dni na złożenie odwołania od oceny negatywnej);
 • do 24 kwietnia 2022 r. – Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie;
 • 30 maja – 19 czerwca 2022 r. – głosowanie nad wyborem projektów;
 • do 30 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowani.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Lesznowola do udziału w naborze!


Regulamin i formularze do pobrania na stronie: https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/do-pobr…


Informacje ogólne

 

Co należy ująć w kosztorysie projektu?
Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto projektu z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Departament Urzędu oceniający wniosek.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?
Weryfikacja kosztów szacunkowych złożonego projektu prowadzona będzie przez właściwy departament lub wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, na podstawie analizy rynkowych cen towarów i usług.

Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?
Komórka merytoryczna dokonująca analizy projektu zrobi korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?
Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty.

Czy ten sam projekt może być złożony przez kilku mieszkańców?
W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jeden projekt.

Czy można uzupełnić wniosek po jego odrzuceniu?
Projektodawca ma możliwości usunięcia braków lub uchybień w projekcie tylko na etapie oceny formalnej.

Czy jest możliwość złożenia do BOM projektu na wytyczenie i oznakowanie rowerowych szlaków tematycznych (np. historyczny, przyrodniczy, kulturowy)?
Do BOM można składać projekty na wytyczanie i oznakowanie szlaków turystycznych. Należy przy tym brać pod uwagę wytyczne dotyczące składania projektów (bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/zglaszanie-projektow).

Czy projekt składany do BOM może zakładać np. zakup karetki?
Tak. Środki BOM mogą być przeznaczone na zakup karetki. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że projekty mogą dotyczyć wyłącznie podmiotów leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym (dotyczy SP ZOZ) lub udziałowcem (dotyczy sp. z o.o.) https://www.mazovia.pl/jednostki-organizacyjne/ 

Plakat Budżetu Obywatelskigo Mazowsza

Skip to content