×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Podczas czwartkowej Sesji Rady Gminy Lesznowola 27 stycznia br. zostały podjęte ważne dla Mieszkańców uchwały. Radni na wniosek Wójt Gminy zatwierdzili zmiany do budżetu Gminy na rok 2022, polegające m.in. na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych.

Kwota 100 tys. zł została przeznaczona na Koncepcję zagospodarowania gruntów gminnych w Mysiadle (tereny po KPGO). Teren objęty koncepcją obejmuje obszar od ulicy Topolowej do ul. Puławskiej. Celem koncepcji jest zapewnienie Mieszkańcom ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz związanych z szeroko pojętą infrastrukturą społeczną. Wykonana koncepcja będzie przedmiotem konsultacji z Mieszkańcami Mysiadła.

Kolejna kwota 200 tys. zł została przeznaczona na dokończeniu budowy szkoły w Mysiadle wraz z infrastrukturą sportową. Wprowadzenie tego zadania inwestycyjnego do budżetu zapoczątkowało tym samym II i ostatni etap budowy Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatowej 28 w Mysiadle. W planach jest budowa wielofunkcyjnego budynku szkolnego wraz z częścią przedszkolną, a także budowa zewnętrznych boisk sportowych.

Kolejną inwestycją na terenie Mysiadła zaakceptowaną podczas styczniowej Sesji jest projekt robót geologicznych otworu geotermalnego, na który przeznaczono 15 tys. zł.

Dobrą wiadomością jest także wzrost dochodów gminy o 639 771 zł oraz wzrost przychodów o kwotę 2 mln 884 451 zł. Są to przychody z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu.

Zwiększono budżet na realizację projektów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli – kwota 179 tys. 522 zł została przeznaczona na dwa unijne projekty: „Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Lesznowola” oraz „Nowa jakość pomocy – wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS”.

O kwotę 1 022 000 zł został zasilony dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z czego 840 tys. zostało przeznaczone dla LPK w ramach zadania „Wniesienie wkładu do spółki Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”.

Wzrosły również wydatki bieżące na Oświatę i wychowanie, z których m.in. zostaną sfinansowane dwa duże projekty dydaktyczne: projekt unijny „Wiedza na szóstkę” za kwotę 304 704 zł oraz projekt „Laboratoria przyszłości” za kwotę 1 090 464 zł.

Skip to content