×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

W ramach pierwszego etapu opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032 została przeprowadzona debata z Przedsiębiorcami. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tego spotkania.

Podsumowanie debaty z Przedsiębiorcami dot. opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola do 2032 roku.

Uczestnicy debaty zaprezentowali propozycje postulatów rozwojowych Gminy Lesznowola. Ze względu na zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa w związku z trwającą pandemią COVID-19, spotkanie zostało przeprowadzone 29 grudnia 2021 r. w formule on – line, bez ograniczania liczby uczestników. W spotkaniu uczestniczyło Kierownictwo Gminy: Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola, Pan Mirosław Wilusz – Zastępca Wójta Gminy Lesznowola, Pan Marcin Kania – Zastępca Wójta Gminy, Radni oraz urzędnicy zaangażowani w opracowywanie strategii.

W debacie wzięła udział Pani Edyta Dziekońska, przedstawiciel wykonawcy Strategii firmy Contract Consulting Sp. z o.o.

Debata miała na celu omówienie perspektyw rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Lesznowola: jakie są oczekiwania i preferencje Przedsiębiorców Gminy w zakresie kierunków jej rozwoju oraz jakie warunki są potrzebne, aby w Gminie Lesznowola przedsiębiorczość rozwijała się w zrównoważony sposób.

W debacie wzięli udział Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola – Pan Prezes Jacek Arendarski oraz Członek Zarządu – Pani Elżbieta Rosiek, którzy w bardzo rzeczowy i klarowny sposób przedstawili postulaty rozwojowe przedsiębiorczości na terenie Gminy Lesznowola.

Pan Prezes w swoich wypowiedziach podkreślał kontynuowanie współpracy z Samorządem Gminy oraz potrzebę ważenia interesów Przedsiębiorców i Mieszkańców, a także potrzebę dialogu i symbiozy pomiędzy rozwojem Przedsiębiorców a oczekiwaniami Mieszkańców.

Pan Prezes podkreślał gotowość Mazowieckiego Związku Pracodawców do wsparcia Przedsiębiorców w rozwoju kluczowych kompetencji w zakresie nowoczesnych kierunków przedsiębiorczości, szkoleń oraz kompleksowych działań mających na celu pozyskanie przez Przedsiębiorców środków zewnętrznych w sytuacji, kiedy znane będą konkretne informacje dotyczące programów wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej.

Przedsiębiorcy dostrzegają, że Gmina Lesznowola rozwija się bardzo intensywnie, akcentują potrzebę kontynuacji prowadzonych w Gminie inwestycji, a także podkreślają wagę współpracy Gminy i Przedsiębiorców w strategicznych obszarach.

Uczestnicy wskazywali, że procesy zmiany charakteru Gminy powodują, że Gmina Lesznowola staje się przedmieściem, zapleczem Warszawy częściowo zmieniając swój wiejski charakter, co stwarza szansę do powstawania miejsc pracy w firmach nowych technologii. Podkreślano charakter Gminy Lesznowoli jako Gminy wielokulturowej, której współpraca Mieszkańców i Przedsiębiorców może być potencjałem dla innowacyjnych i międzynarodowych projektów.

Podczas rozmowy wskazano kluczowe obszary dalszego rozwoju w Gminie, do których należą: rozbudowa infrastruktury drogowej, chodników, ścieżek rowerowych, systematyczne procesy rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego będące odpowiedzią na intensyfikację zabudowy, wyznaczanie kierunków ekspansji budowlanej (głownie w zakresie budownictwa jednorodzinnego). W zakresie rozwoju przedsiębiorczości do omawianych kwestii należały preferowane kierunki rozwoju biznesu, proponowane rozwiązania dotyczące preferencji i ulg dla Przedsiębiorców oraz Mieszkańców.

Uczestnicy debaty podkreślali potrzebę prowadzenia procesów społecznych i wzmacniania postaw społeczeństwa obywatelskiego, które miałyby na celu również zmotywowanie większej liczby Mieszkańców do rozliczania podatku PIT w Gminie.

Pani Elżbieta Rosiek przedstawiła postulaty, które dotyczyły potrzeby rozwoju polityki społecznej oraz profilaktyki zdrowotnej dla Mieszkańców Gminy. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi programy promocji zdrowego stylu życia, rozwoju warunków oraz zachęcania Mieszkańców do aktywności fizycznej, potrzeby rozwoju rehabilitacji, programów szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych.

Jako istotne zostały również wskazane propozycje programów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwoju działalności organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania oraz wolontariatu.

Przedstawione podczas debaty postulaty Przedsiębiorców są zbieżne z wizją rozwoju Gminy Lesznowola, którą prezentuje Kierownictwo Gminy. Propozycje te zostaną uwzględnione w przygotowywanej Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola do 2032 roku a ich realizacja nastąpi w miarę możliwości budżetowych Gminy.

Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Skip to content