×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie uruchomił nabór wniosków na organizację:

– refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

– prac interwencyjnych

– staży

– szkoleń indywidualnych

oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 

w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV)”, adresowanego dla osób bezrobotnych, które mają 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie, należących do co najmniej jednej z grup docelowych:

– osoby w wieku 30 lati więcej z niepełnosprawnościami,

– osoby w wieku 30 lat i więcej z niskimi kwalifikacjami (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym),

– osoby w wieku 30 lat i więcej długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),

– osoby w wieku 50 lat i więcej,

– kobiety w wieku 30 lat i więcej.

Maksymalna kwota o którą można wnioskować wynosi 25 000,00 zł.

Osoby, które otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności w ramach projektu zobowiązane będą do uruchomienia działalności w ciągu 4 tygodni od dnia otrzymania środków.

Zachęcamy do składania wniosków elektronicznie na portalu praca.gov.pl (jako pismo do Urzędu Pracy, należy załączyć w pliku zeskanowany wniosek na obowiązującym druku z logo projektu), do skrzynki podawczej, znajdującej się na parterze budynku Urzędu lub w sekretariacie PUP w Piasecznie.

Numer telefonu, pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 484 26 54

Regulamin naboru i szczegółowe informacje na stronie: https://piaseczno.praca.gov.pl/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Skip to content