×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącym postępowania przy przekraczaniu przez uchodźców granicy z Polską. Komunikat jest dostępny w czterech językach (polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim).

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

1.  Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

3. W punkcie recepcyjnym:

 • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
 • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
 • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.
 
PRZEJŚCIE GRANICZNE | ADRES PUNKTU RECEPCYJNEGO
 
 • Dorohusk-Jagodzin

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle

 • Dołhobyczów-Uhrynów

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

 • Zosin-Uściług

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło

 • Hrebenne-Rawa Ruska

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

 • Korczowa-Krakowiec

Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa

 • Medyka-Szeginie

Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka

 • Budomierz-Hruszew

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

 • Krościenko-Smolnica

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

Kontakt telefoniczny: (+48) 477 217 575
Więcej informacji na stronie: www.ua.gov.pl
 

Komunikat z informacją dla uchodzców w języku polskim


Інформація для біженців з України

1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в’їхати до Польщі.

2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.

3. У рецепційному центрі:

 • Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
 • ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
 • Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

Пункт пропуску | АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРА
 • Дорогуськ-Ягодзін

Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5, 22-175 Дорогуськ – житловий масив

 • Долгобичів-Угринів

Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

 • Зосін-Устилуг

Шкільний комплекс у Городло, вул. Piłsudskiego 58, 22-523 Городло

 • Гребенне-Рава Руська

Початкова школа в Любичі Кролевській (задня частина спортивного залу), вул. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

 • Корчова-Краковець

Загальна кімната, Korczowa 155, 37-552 Korczowa

 • Медика-Сегінє

Спортивний зал – Медика 285, 37-732 Медика

 • Будомир-Грушів

Початкова школа в Кровіці Сама 183, 37-625 Кровіця Сама

 • Крощенко-Смольниця

Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устшики Дольні

ГАРЯЧА ЛІНІЯ +48 47 721 75 75
БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ www.ua.gov.pl

Komunikat z informacją dla uchodzców w języku ukraińskim


Information for refugees from Ukraine

1. If you are escaping from the armed conflict in Ukraine, you will be admitted to Poland.

2. If you do not have a place of stay in Poland, go to the nearest reception point.

3. At the reception point:

 • you will receive more detailed information about your stay in Poland,
 • we will provide you with temporary accommodation in Poland,
 • you will receive a hot meal, drink, basic medical assistance and a place to rest.


BORDER CROSSING POINT | RECEPTION POINT ADDRESS

 • Dorohusk-Jagodzin

Suchodolski Palace Communal Culture and Tourism Center, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – housing estate

 • Dolhobyczów-Uhrynów

Border Culture and Recreation Center, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

 • Zosin-Ustyluh

School Complex in Horodło, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło

 • Hrebenne-Rawa Ruska

Primary School in Lubycza Królewska (back of the sports hall), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

 • Korczowa-Krakowiec

Common room, Korczowa 155, 37-552 Korczowa

 • Medyka-Szeginie

Sports Centre – Medyka 285, 37-732 Medyka

 • Budomierz-Hruszew

Primary School in Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

 • Krościenko-Smolnica

Former Primary School in Łodyna, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

HOTLINE +48 47 721 75 75

MORE INFORMATION www.ua.gov.pl

Komunikat z informacją dla uchodzców w języku angielskim


Информация для беженцев из Украины

1. Если Bы бежите от вооруженного конфликта в Украине, Bас допустят в Польшу.

2. Если у Bас нет гарантированного места пребывания в Польше, обратитесь в ближайший пункт приема.

3. B пункте приема:

 • Bы получите более подробную информацию о Bашем пребывании в Польше,
 • мы предоставим Bам временное жилье в Польше,
 • Bы получите горячую еду, питье, базовую медицинскую помощь и место для отдыха.


ПУНКТ ПРОПУСКА | АДРЕС ПУНКТА ПРИЕМА

 • Дорогуск-Ягодзин

Дворец  Суходольских – районный центр культуры и туризма, ул. Парковая 5, 22-175 Дорогуск – жилой массив

 • Долгобычув-Угринув

Приграничный культурно-досуговый центр, ул. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

 • Зосин-Устилух

Школьный комплекс в Городло, ул. Пилсудского 58, 22-523 Городло

 • Гребенне-Рава Руска

Начальная школа в Лубиче Королевской (задняя часть спортивного зала), ул. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

 • Корчова-Краковец

Комната отдыха, Корчова 155, 37-552 Корчова

 • Медика-Сегине

Спортивный центр – Медыка 285, 37-732 Медыка

 • Будомеж-Хрушов

Начальная школа в Кровица Сама 183, 37-625 Кровица Сама

 • Крощенко-Смольница

Бывшая начальная школа в Лодыне, Лодына 41, 38-700 Устшики Дольне

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ +48 47 721 75 75

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ www.ua.gov.pl

Komunikat z informacją dla uchodzców w języku rosyjskim

Skip to content