×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 6 min.

Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, nieprawdziwymi informacjami na temat „obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej”,  złożonej przez komitet „Inicjatywa Gmina Lesznowola”, poniżej przedstawiam fakty w tej sprawie.

1. W dniu 1 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Lesznowola wpłynęło datowane na ten sam dzień i nie podpisane: „Zawiadomienie o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej”. W zawiadomieniu wskazano jego podstawę prawną, tj. art. 41 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, nazwę komitetu: „Inicjatywa Gmina Lesznowola”, cel utworzenia komitetu: „wystąpienie z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy Lesznowola z projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa, w celu określenia zasad funkcjonowania oferty biletu metropolitalnego dla mieszkańców Gminy.” oraz adres do korespondencji.

Załącznikami do zawiadomienia były:

a) „oświadczenie o przystąpieniu do komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  w celu wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy Lesznowola”, w którym wymieniono 8 osób tworzących komitet z ich własnoręcznymi podpisami (w tym dwojga radnych Rady Gminy Lesznowola: Pani Marty Maciejak i Pana Grzegorza Gonsowskiego), datowane na 1 lutego 2024 r.

b) trzy podpisane oświadczenia (także z datą 1 luty 2024 r.), stanowiące zgody na reprezentowanie komitetu podczas prac Rady Gminy Lesznowola nad obywatelskim projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa, określającego zasady współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczenia oferty „Warszawa+3”,

c) projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa wraz z uzasadnieniem.

2. W dniu 8 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Lesznowola wpłynęło „Zawiadomienie o złożeniu podpisów poparcia w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej”, datowane na 8 luty 2024 r., podpisane przez trzy osoby (w tym przez Panią Martę Maciejak). Do zawiadomienia załączono „Oświadczenie o powołaniu osób uprawnionych do reprezentowania komitetu podczas prac Rady Gminy Lesznowola na projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawą, określającego zasady współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania oferty „Warszawa+3” – datowane na 1 luty 2024 r., podpisane przez 3 osoby, w tym przez Panią Martę Maciejak. Ponadto załączono listy podpisów poparcia pod obywatelskim projektem uchwały, podpisane przez 1405 osób (załącznik liczył 154 strony).

3. W dniu 9 lutego 2024 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Inicjatywa Gmina Lesznowola”, również pod takim samym adresem, jak wskazany w „Zawiadomieniu o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej”.

4. W dniu 15 lutego 2024 r. pod przewodnictwem Pani Marty Maciejak odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej Rady Gminy Lesznowola, na którym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa, określającego organizację, funkcjonowanie i rozliczanie oferty „Warszawa+1.

5. W dniu 22 lutego 2024 r. odbyła się sesja Rady Gminy Lesznowola, na której jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa, uprzednio pozytywnie zaopiniowaną przez Komisję Polityki Gospodarczej. W głosowaniu za podjęciem uchwały udział wzięli również radni: Pani Marta Maciejak oraz Pan Grzegorz Gonsowski. Przed podjęciem uchwały Pani Marta Maciejak przedstawiła pozytywną opinię Komisji Polityki Gospodarczej.

6. W dniu 25 lutego 2024 r. Pan Konrad Tkaczyk złożył do Wojewody Mazowieckiego skargę na Radę Gminy Lesznowola w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; o tym fakcie Gmina uzyskała informację z lokalnej prasy.

7. W dniu 7 marca 2024 r. Wojewoda Mazowiecki uznał skargę za bezzasadną.

8. W dniu 27 lutego 2024 r. zakończone zostało sprawdzanie list osób podpisanych pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą – na 1405 osób czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Lesznowola posiadało 900 osób (czyli około 64%).

9. W dniu 1 marca 2024 r. skierowane zostało do osób wymienionych jako uprawnione do reprezentowania komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (na adres podany do korespondencji) pismo, wskazujące na konieczność doprowadzenia do zgodności z prawem złożonych dokumentów poprzez:

a) zmianę nazwy i adresu komitetu obywatelskiej inicjatywy obywatelskiej, które nie mogą być identyczne z nazwą i adresem komitetu wyborczego wyborców. Inne są cele i zadania komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, tworzonego i działającego na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a inne cele i zadania komitetu wyborczego w wyborach samorządowych, zarejestrowanego i działającego na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego;

b) zmianę składu osobowego komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, gdyż nie mogą w nim uczestniczyć radni Rady Gminy Lesznowola. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza przysługuje zgodnie z art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyłącznie pozostałym mieszkańcom gminy posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Radni swoją inicjatywę uchwałodawczą realizują w każdym czasie w sposób określony w § 18 Statutu Gminy Lesznowola, to jest indywidualnie, lub poprzez komisje merytoryczne bądź też poprzez klub radnych.

W piśmie wskazano ponadto, że oboje radni: Pani Marta Maciejak i Pan Grzegorz Gonsowski głosując za uchwałą w sprawie dopłat do biletów „Warszawa+1” zakwestionowali w całości obywatelską inicjatywę uchwałodawczą (pod którą wcześniej złożyli podpisy).

10. Do dnia 21 marca 2023 r. nie wpłynęły do Urzędu Gminy żadne dokumenty, które stanowiłyby usunięcie nieprawidłowości. Natomiast Sołtys Pan Konrad Tkaczyk złożył drogą elektroniczną 15 marca 2024 r. do Wojewody Mazowieckiego kolejną skargę, przesyłając ją także do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenia „Sieć Obywatelska Watchdog Polska”, ale i do Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola oraz do Pani Wójt. W swojej kolejnej skardze Pan Konrad Tkaczyk pominął zarówno fakt, iż radni: Pani Marta Maciejak i Pan Grzegorz Gonsowski głosowali za inną uchwałą, niezgodną z projektem załączonym do zawiadomienia o utworzeniu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jak i fakt, że nazwa i adres obu różnych komitetów (obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i wyborczego wyborców) są takie same, zaś załączone listy poparcia zawierają podpisy, które zostały złożone pod obywatelskim projektem uchwały, a nie pod komitetem.

11. Zmiana nazwy komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (która powinna odnosić się do tytułu projektu uchwały) i jego adresu, nie jest – jak się wydaje – procedurą zbyt skomplikowaną czy czasochłonną i nie stanowi przeszkody nie do usunięcia. Dotyczy to także zmiany składu osobowego komitetu inicjatywy uchwałodawczej poprzez wyłączenie z niego radnych Rady Gminy Lesznowola – komitet liczyłby wówczas 6, a nie 8 osób. Nikt jednak poza osobami, które w dniu 1 lutego 2024 r. złożyły oświadczenia o utworzeniu komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, nie może wskazanych czynności wykonać, i próby obarczania odpowiedzialnością za istniejący stan rzeczy Rady Gminy Lesznowola bądź Przewodniczącej Rady Gminy, są zupełnie bezpodstawne.

Reasumując, gdyby autorzy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przygotowali tę dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem, bądź też usunęli nieprawidłowości, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa, trafiłby niezwłocznie pod obrady Rady Gminy Lesznowola.

(-) Bożenna Korlak
Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Skip to content