×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 7 min.

Projekt „INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNOWOLA”

Gmina Lesznowola na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie zakończyła realizację projektu pod nazwą Internet dla mieszkańców gminy Lesznowola, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem Projektu było zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, definiowanego jako podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości. W ramach inwestycji, w oparciu o bezprzewodową technologię radiową, zbudowana została sieć umożliwiająca dostęp do Internetu dla minimum 30 gospodarstw domowych oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni mieszkańcy nieposiadający komputera i dostępu do Internetu oraz spełniający określone kryteria, m.in. kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej bądź w ramach systemu świadczeń rodzinnych, osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

Udział w projekcie był bezpłatny. Uczestnicy otrzymali zestawy komputerowe z dostępem do Internetu oraz wzięli udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Realizacja projektu w Gminie Lesznowola ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Projekt przyczynia się do niwelowania dysproporcji w dostępnie do Internetu i umożliwia uczestnikom aktywny udział w życiu społeczno – gospodarczym. Potencjalne korzyści to także poprawa jakości i atrakcyjności procesu nauczania (np. e-learning), możliwość wykonywania telepracy oraz łatwiejszy dostęp do e-usług świadczonych np. przez urzędy administracji publicznej.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej projektu:

www.internet-ue.lesznowola.pl

KOORDYNATORZY PROJEKTU
Urząd Gminy Lesznowola
Biuro Projektu
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
tel.22 757 93 40 do 42 wew. 131 i 206
e-mail: infoue@lesznowola.pl
informatyk@lesznowola.pl

Projekt „INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNOWOLA”

18 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy Lesznowola miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie zadania polegającego na budowie i instalacji infrastruktury, zakupie wraz z instalacją komputerów u 30 Beneficjentów Ostatecznych Projektu oraz przeszkolenie przyszłych użytkowników. Umowa została podpisana do dnia 30.04.2014r. na ten okres też planujemy zakończenie realizacji projektu wraz z przeprowadzeniem testów poprawności działania infrastruktury. Na pierwszy kwartał 2014r. planujemy wręczenie komputerów oraz przeszkolenie Beneficjentów zrekrutowanych do projektu.
Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

INFORMACJA

Strona internetowa:
www.lesznowola.pl

KOORDYNATORZY

Urząd Gminy Lesznowola
Biuro Projektu
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
Lesznowola
tel.22 757 93 40 do 42 wew. 131 i 206
e-mail: infoue@lesznowola.pl
informatyk@lesznowola.pl

Projekt „INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNOWOLA”

W dniach 20 grudnia 2012 r. i 14 stycznia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli odbyły się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach projektu pn. „Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola”.
Na ogłoszony konkurs wpłynęło 39 formularzy zgłoszeniowych. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła formularze w oparciu o Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie, uchwalony dla potrzeb wyżej wymienionego projektu. Po sprawdzeniu wszystkich formularzy pod względem merytorycznym i formalnym Komisja oceniła pozytywnie 33 złożone wnioski. Zgodnie z Regulaminem punkty można było uzyskać poprzez zakwalifikowanie się do 4 grup upoważniających do otrzymania wsparcia w ramach projektu.

Kryterium podstawowe:

1) grupa gospodarstw domowych spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (2 pkt.),
2) grupa gospodarstw domowych spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (1pkt),

Kryteria dodatkowe:

1) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (1 dziecko- 1pkt),
2) osoby niepełnosprawne ze znacznym (3 pkt) lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (2 pkt).

W związku ze zgłoszeniem się większej ilości osób niż zakłada projekt, w dniu 14 lutego 2013 r. odbyło się losowanie spośród 4 Beneficjentów Ostatecznych, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów. W drodze losowania wybrany został 1 Beneficjent, który znalazł się na liście podstawowej uprawniającej do uzyskania komputera wraz z dostępem do Internetu.

Pozostałe 3 osoby został wpisane na listę rezerwową.

Losowanie dotyczyło osób, które składały formularze zgłoszeniowe w ramach naboru w terminie (21.11.2012 – 18.12.2012r.) i których wnioski zostały ocenione pozytywnie. Nad prawidłowością losowania czuwała 5 – osobowa Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lesznowola.
W spotkaniu, które odbyło się w sali konferencyjnej w Urzędzie w roli obserwatorów uczestniczyły osoby, których nazwiska podlegały losowaniu.
Lista osób zakwalifikowanych do Projektu znajduje się do wglądu w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Lesznowola oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

O dalszych działaniach w ramach projektu będziemy informować na bieżąco.

INFORMACJA

Strona internetowa
www.lesznowola.pl

KOORDYNATORZY

Urząd Gminy Lesznowola
Biuro Projektu
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 40 do 42 wewn. 131 i 206
e-mail: infoue@lesznowola.pl
informatyk@lesznowola.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rekrutacja
ul. Gminnej Rady Narodowej 66
05-506 Lesznowola
tel. 22 757 92 32
e-mail: gops@gops-lesznowola.pl

UWAGA!!! PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU „Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola”
Nabór trwa od 21 listopada do 18 grudnia 2012r.

Gmina Lesznowola ogłasza nabó uczestników do projektu pn „Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 30 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Lesznowola oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. W ramach projektu nastąpi także podłączenie jednostek organizacyjnych Gminie do Internetu.


Do projektu mogą się zgłaszać osoby pełnoletnie, które spełniają następujące kryteria:
1. Kryterium podstawowym jest kryterium dochodowe:
a) upoważniające do otrzymania wsparcia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w ramach systemu pomocy społecznej;
b) upoważniające do otrzymania wsparcia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
2. Kryteria dodatkowe:
a) dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
b) osoby niepełnosprawne ze znacznym/całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji/I gr. inwalidzka lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/ całkowitą niezdolnością do pracy/II gr. inwalidzka (stopień znaczny i dzieci niepełnosprawne – 3 pkt., stopień umiarkowany.

Działania projektu obejmują:
– budowę infrastruktury stanowiącej podstawę dla udostępnienia usługi dostępu do Internetu;
– zapewnienie sprzętu teleinformatycznego (1 komputer na 1 gospodarstwo domowe);
– podłączenie sprzętu do sieci Internet w gospodarstwach domowych;
– szkolenia w zakresie obsługi komputera i Internetu;
– serwisowanie sprzętu.

Miejsca pobierania oraz składania dokumentów zgłoszeniowych:
Urząd Gminy Lesznowola – Kancelaria (ul. Gminnej Rady Narodowej 60, Lesznowola) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Gminnej Rady Narodowej 66, Lesznowola)

Wszystkie dokumenty potrzebne do zgłoszenia się do projektu są dostępne również na stronach www.lesznowola.pl oraz www.gops-lesznowola.pl

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać:
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Gminnej Rady Narodowej 66)
tel. (22) 757 92 32 w Urzędzie Gminy Lesznowola – Biuro Projektu, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, tel. 22 757 93 40 do 42 wew. 131 i 206 e-mail.: infoue@lesznowola.pl, informatyk@lesznowola.pl

Zapraszamy do udziału w naborze!

Załączniki do pobrania ze strony
1. deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
2. formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopią dowodu osobistego,
3. oświadczenie o dochodach netto oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie,
4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy osób niepełnosprawnych),
5. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki (dotyczy rodzin z dziećmi uczącymi się),
6. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotyczy osób korzystających ze środków pomocy społecznej),
7. kopia odcinka renty lub emerytury z ostatnich 3 miesięcy,
8. zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy podatku rolnego.

Projekt „INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNOWOLA”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Gmina Lesznowola realizuje inwestycje pn „Internet dla mieszkańców gminy Lesznowola”. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 30 mieszkańcom Gminy Lesznowola oraz przeszkolenie ich z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz podłączenia jednostek podległych Gminie do Internetu. Niebawem ruszy pierwsza edycja naboru.

Do projektu mogą się zgłaszać gospodarstwa domowe spełniające te same kryteria dochodowe, które upoważniają do otrzymania wsparcia w ramach: systemu pomocy społecznej, systemu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz systemu świadczeń rodzinnych. Ważną informacją jest, że osoby zgłaszające się nie mają obecnie z przyczyn finansowych dostępu do Internetu.
Pozyskana dotacja w wysokości 1 922 155,26 zł pokryje aż 85% inwestycji, a to oznacza, że gmina ze swojego budżetu sfinansuje 15 % tej Inwestycji. W ramach projektu zostanie zbudowana sieć w technologii radiowej bezprzewodowej, która umożliwi uzyskanie dostępu do Internetu min. 30 gospodarstwom gminy oraz jednostkom podległym, a przez to przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia cyfrowego. Potencjalne bezpośrednie korzyści wynikające z zapewnienia dostępu do Internetu to także poprawa jakości i atrakcyjności procesu nauczania ( np. e-learning ), możliwość wykonywania telepracy oraz łatwiejszy dostęp do e-usług świadczonych np. przez Urzędy Administracji Publicznej czy Banki. Na bieżąco będziemy publikować informacje na temat zbliżającej się rekrutacji a także postępów w projekcie.

INFORMACJA
Strona internetowa
www.lesznowola.pl

KOORDYNATORZY
Urząd Gminy Lesznowola
Biuro Projektu
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 40 do 42 wewn. 131 i 206
e-mail: infoue@lesznowola.pl
informatyk@lesznowola.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
Rekrutacja
ul. Gminnej Rady Narodowej 66
05-506 Lesznowola
tel. 22 757 92 32
e-mail: gops@gops-lesznowola.pl

Internet dla Mieszkańców Gminy Lesznowola

Skip to content