×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Gmina Lesznowola na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie zakończyła realizację projektu pod nazwą Internet dla mieszkańców gminy Lesznowola, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem Projektu było zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, definiowanego jako podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości. W ramach inwestycji, w oparciu o bezprzewodową technologię radiową, zbudowana została sieć umożliwiająca dostęp do Internetu dla minimum 30 gospodarstw domowych oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni mieszkańcy nieposiadający komputera i dostępu do Internetu oraz spełniający określone kryteria, m.in. kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej bądź w ramach systemu świadczeń rodzinnych, osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

Udział w projekcie był bezpłatny. Uczestnicy otrzymali zestawy komputerowe z dostępem do Internetu oraz wzięli udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Realizacja projektu w Gminie Lesznowola ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Projekt przyczynia się do niwelowania dysproporcji w dostępnie do Internetu i umożliwia uczestnikom aktywny udział w życiu społeczno – gospodarczym. Potencjalne korzyści to także poprawa jakości i atrakcyjności procesu nauczania (np. e-learning), możliwość wykonywania telepracy oraz łatwiejszy dostęp do e-usług świadczonych np. przez urzędy administracji publicznej.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej projektu:

www.internet-ue.lesznowola.pl

KOORDYNATORZY PROJEKTU
Urząd Gminy Lesznowola
Biuro Projektu
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
tel.22 757 93 40 do 42 wew. 131 i 206
e-mail: infoue@lesznowola.pl
informatyk@lesznowola.pl

Skip to content