×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Szanowni Państwo!

Informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego;

Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim;

Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego;

Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030;

Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar.

Dla uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM prowadzi ankietyzację.

https://mazovia.pl/pl/ekologia/aktualnosci/zadecyduj-o-wpgo-dla-mazowsza.html

Skip to content