×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 7 min.

4 kwietnia 2022 r. ruszyła kwalifikacja wojskowa na obszarze powiatu piaseczyńskiego. Mieszkańcy naszej gminy, podlegający temu obowiązkowi, staną do kwalifikacji 29 kwietnia i 9-12 maja br.

Wójt Gminy Lesznowola skierował do obowiązanych osób wezwania, w których została wskazana dokładna data stawiennictwa i adres Powiatowej Komisji Lekarskiej. O kwalifikacji informują również obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego rozmieszczone na terenie Gminy. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Należy pamiętać, że załatwienie wielu spraw może wymagać uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Warto o to zadbać. Najprostszym sposobem jest terminowe stawienie się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej, które pozwoli na uzyskanie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych. 
 
CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?
Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona na terenie całego kraju na mocy Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 17). Jej celem jest ocena predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego młodych ludzi pod kątem ich przydatności do czynnej służby wojskowej.
Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym przez art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wójt Gminy Lesznowola (jego upoważniony przedstawiciel) współdziała z Powiatową Komisją Lekarską i Wojskowym Komendantem Uzupełnień w zakresie spełniania przez osoby obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 
Osoby, które nie mogą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w terminie i miejscu przedstawionym w wezwaniu, powinny zawiadomić pisemnie o tym fakcie Wójta wraz z podaniem przyczyny niemożności stawienia się. Podobnie osoby przebywające za granicą powinny zadbać o udokumentowanie przyczyny niestawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską. Po ustaniu tych przyczyn należy niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową w kolejnym dostępnym terminie. 
 
KTO PODLEGA OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?
Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia w 2022 roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 
4) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944); 
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
JAKIE DOKUMENTY ZE SOBĄ ZABRAĆ NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?
W trakcie kwalifikacji wojskowej, wszystkim osobom stawiającym się do niej, zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą następujące dokumenty:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12-stu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeżeli takie dokumenty posiada) – w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

KTO PRZEPROWADZA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?
Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową wykonywane są także przez autonomiczne i niezależnie od siebie działające wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

W Powiecie Piaseczyńskim orzeka: 
Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie 
budynek Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala konferencyjna na parterze 
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 756-62-98, (22) 756-61-64
 
JAKIE SĄ KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ?
Powiatowa Komisja Lekarska ustala zdolność do czynnej służby wojskowej. Określa się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:
1) kategoria A
zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
2) kategoria B
czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
3) kategoria D
niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
4) kategoria E
trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 
Powiatowe Komisje Lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z przedstawionych kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnych.
Osoba, której dotyczy orzeczenie, ma prawo je zakwestionować w ciągu 14. dni, składając pisemne odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piasecznie. Może również, zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zrzec się prawa do wniesienia odwołania od tego orzeczenia i wówczas orzeczenie takie staje się ostateczne i prawomocne. 
Niezwykle istotne jest przedstawienie Powiatowej Komisji Lekarskiej dokumentacji medycznej, mogącej świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to Komisji poprawne zdiagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. 
Jeżeli Powiatowa Komisja Lekarska nie będzie w stanie określić stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz przedstawioną dokumentację medyczną, Przewodniczący Komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględnione zostaną w procesie orzeczniczym. 
Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności powinny przedstawić zaświadczenie lub historię choroby. 
 
SANKCJE W RAZIE NIESTAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wójt lub burmistrz nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Ponadto, jeśli osoba zobowiązana nie stawi się do kwalifikacji wojskowej lub stawi się, ale nie przedstawi wymaganych dokumentów, odmówi poddania się badaniom lekarskim, nie wykona badań specjalistycznych zleconych przez Powiatową Komisję Lekarską lub nie zgłosi się ponownie do Komisji z wynikami tych badań, osoba taka zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. 
 
BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
Podczas udziału w kwalifikacji wojskowej należy ściśle przestrzegać obowiązujących obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych oraz procedur bezpieczeństwa. 
W przypadku infekcji należy powstrzymać się od przystąpienia do kwalifikacji wojskowej. 
O braku możliwości stawienia się przed komisją w wyznaczonym terminie proszę powiadomić inspektora ds. obronnych i wojskowych w Urzędzie Gminy Lesznowola (tel.: 22 708 91 38, 603 115 897, e mail: mariusz.jurek@lesznowola.pl) lub Powiatową Komisję Lekarską. Pozwoli to na ustalenie nowej daty stawiennictwa. W razie niemożności skontaktowania się, należy przystąpić do kwalifikacji po ustaniu przeszkód, przed upływem okresu jej trwania (26 maja 2022 r.). 
 
HARMONOGRAM KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
Kwalifikacja odbywa się w niżej wymienionych terminach z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz okresu 2-6 maja 2022 r. 
• Powiat Piaseczyński – 04.04 – 26.05.2022 r. 
Gmina Lesznowola – 29.04.2022 r. oraz 09-12.05.2022 r.
• Kobiety – 25.05.2022 r.
• Rezerwa – 26.05.2022 r.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzieli, w razie potrzeby, pracownik Urzędu Gminy Lesznowola prowadzący sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej dostępny pod numerem telefonu 22 708 91 38.

Skip to content