×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie zażaleń na postanowienia w sprawie odmowy wznowienia postępowania na wniosek w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Lesznowola Nr 92/2021 z dnia 23.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjno – usługowej z zapleczem socjalno – biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 44/148, 44/149, 44/150, 44/151, 44/152, 44/96, 44/97 w miejscowości Łazy (obręb PGR i Radiostacja Łazy).

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 24.03.2022 r.

RSR.6220.3.2021.2022.WD.27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), że w dniu 24.03.2022 r. zostało wysłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie zażalenie na postanowienia Nr 15/2022  z dnia 07.03.2022 r. oraz Nr 16/2022 z dnia 07.03.2022 r. w sprawie odmowy wznowienia postępowania na wniosek w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Lesznowola Nr 92/2021 z dnia 23.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjno – usługowej z zapleczem socjalno – biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 44/148, 44/149, 44/150, 44/151, 44/152, 44/96, 44/97 w miejscowości Łazy (obręb PGR i Radiostacja Łazy).

Ze względu na fakt, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 kpa, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli. 

Z dokumentacją można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 103) w godzinach: poniedziałek 9.30-17.30, wtorek – piątek 8.00-16.00. 

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z 24 marca 2022 roku

Skip to content