×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 6 min.

17 kwietnia ruszyła kwalifikacja wojskowa  na obszarze powiatu piaseczyńskiego. Termin dla Mieszkańców gminy Lesznowola to 6-7 oraz 12-16 czerwca.

Jeśli:

 • urodziłeś się w 2004 roku
 • urodziłeś się w latach 1999-2003, a nie stawałeś przed komisją w latach ubiegłych

zgłoś się do kwalifikacji wojskowej – to obowiązek. Termin dla Gminy Lesznowola to 6-7 oraz 12-16 czerwca 2023 r.

17 kwietnia 2023 r. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na obszarze powiatu piaseczyńskiego. Mieszkańcy naszej gminy podlegający temu obowiązkowi winni stanąć do kwalifikacji w dniach 6-7 czerwca oraz 12-16 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Dokładna data stawiennictwa i adres Powiatowej Komisji Lekarskiej zostały wskazane w imiennych wezwaniach, które Wójt Gminy Lesznowola skierował do obowiązanych osób.

O kwalifikacji informują również obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego rozmieszczone na terenie Gminy, na stronie internetowej i w biuletynie informacji publicznej (Obwieszczenie-o-przeprowadzeniu-kwalifikacji-wojskowej-w-2023-roku.pdf). Nieotrzymanie (nieodebranie) wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Jeżeli z ważnych przyczyn nie będzie możliwe zgłoszenie się do kwalifikacji w podstawowym terminie, należy ustalić z przedstawicielem Urzędu Gminy Lesznowola (tel. 22 708 91 38) inną datę w okresie trwania kwalifikacji (17.04. – 26.06.2023 r. z wyłączeniem dni 01.-08.05. oraz 08.-09.06.2023 r.).

Należy pamiętać, że załatwienie wielu spraw może wymagać uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Warto o to zadbać. Najprostszym sposobem jest terminowe stawienie się przed Powiatową Komisją Lekarską na wezwanie do kwalifikacji wojskowej, co pozwoli na uzyskanie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej i unormowanie stosunku do obowiązku obrony.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA – CO TRZEBA O NIEJ WIEDZIEĆ?

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona na terenie całego kraju na mocy Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 333). Jej celem jest ocena predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego młodych ludzi pod kątem przydatności do czynnej służby wojskowej.

Przystąpienie do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym przez art. 59 ust. 1-4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.). Za niedopełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny ww. ustawa przewiduje (art. 59 ust. 8) sankcje, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w postaci grzywny lub przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji przez Policję. Ponadto, art. 681 stanowi, że ten kto nie stawi się do kwalifikacji wojskowej lub stawi się, ale nie przedstawi wymaganych dokumentów, odmówi poddania się badaniom lekarskim albo odmówi udzielenia informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej, podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Osoby, które nie mogą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w terminie i miejscu wskazanym w wezwaniu, powinny zawiadomić pisemnie o tym fakcie Wójta (upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Lesznowola) wraz z podaniem przyczyny niemożności stawienia się. Dotyczy to również osób przebywających za granicą. Po ustaniu tych przyczyn należy zgłosić się na kwalifikację wojskową w najbliższym dostępnym terminie.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzieli, w razie potrzeby, pracownik Urzędu Gminy Lesznowola prowadzący sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej dostępny pod numerem telefonu 22 708 91 38.

KTO PODLEGA OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, w 2023 roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021-2022:

 1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

JAKIE DOKUMENTY ZE SOBĄ ZABRAĆ NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeżeli posiada), albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

KTO PRZEPROWADZA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojskowych centrów rekrutacji oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). O kategorii zdolności do służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie.

W Powiecie Piaseczyńskim orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie, mieszcząca się wbudynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie – sala konferencyjna na parterze ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 756-62-54 wew. 298 lub 164.

HARMONOGRAM KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Kwalifikacja odbywa się w niżej wymienionych terminach z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz okresu 1-8 maja i 8-9 czerwca 2023 r.

 • Powiat Piaseczyński – 17.04 – 26.06.2023 r.
 • Gmina Lesznowola – 06.-07.06.2023 r. oraz 12-16.06.2023 r.
 • Kobiety – 23.06.2023 r.
 • Rezerwa – 26.06.2023 r.

JAKIE SĄ KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ?

Powiatowa Komisja Lekarska ustala zdolność do czynnej służby wojskowej. Określa się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

1)    kategoria A     
zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129 ustawy o obronie Ojczyzny, tj. czynnej służby wojskowej lub służby w rezerwie, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

2)    kategoria B   
czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

3)    kategoria D  
niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4)    kategoria E  
trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Powiatowe Komisje Lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z przedstawionych kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnych.

Osoba, której dotyczy orzeczenie, ma prawo odwołać się od niego w ciągu 14. dni do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piasecznie. Może również, zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zrzec się prawa do wniesienia odwołania od tego orzeczenia i wówczas orzeczenie takie staje się ostateczne i prawomocne.

 

Skip to content