×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Panom urodzonym w 2003 roku przypominamy o obowiązku stawienia się przed komisją kwalifikacyjną.

 
PRZYPOMINAMY – TRWA KWALIFIKACJA WOJSKOWA! 
JEŚLI URODZIŁEŚ SIĘ W 2003 R. TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST STAWIENIE SIĘ PRZED KOMISJĄ KWALIFIKACYJNĄ. 
 
W dniu 4 kwietnia 2022 r. ruszyła kwalifikacja wojskowa na obszarze powiatu piaseczyńskiego. W odniesieniu do mieszkańców naszej Gminy, obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 2003 r., którzy są na jej terenie zameldowani na stałe lub czasowo, na okres powyżej 3. miesięcy. By spełnić ten obowiązek mają czas do 25 maja 2022 r. (pełny harmonogram kwalifikacji poniżej). 
Do wszystkich osób obowiązanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską zostały wysłane wezwania. Nieodebranie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji, a wobec osób, które tego nie uczynią bez uzasadnionej przyczyny, podejmuje się środki w celu przymuszenia do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ocena predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego młodych ludzi pod kątem ich przydatności do czynnej służby wojskowej.
Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym przez art. 59 ust. 1 i 5 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. 
Osoby, które nie mogą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w terminie i miejscu przedstawionym w wezwaniu, powinny zawiadomić pisemnie o tym fakcie Wójta Gminy Lesznowola wraz z podaniem przyczyny niemożności stawienia się (informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 22 708 91 38 lub 603 115 897).
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna zabrać ze sobą:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12-stu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeżeli takie dokumenty posiada) – w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej;
W Powiecie Piaseczyńskim kwalifikację prowadzi: Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie
  • ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno (budynek Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala konferencyjna na parterze) 
  • tel. (22) 756-62-98, (22) 756-61-64.
 
Niezwykle istotne jest przedstawienie Powiatowej Komisji Lekarskiej dokumentacji medycznej, mogącej świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to Komisji poprawne zdiagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. 
W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wójt lub burmistrz nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
HARMONOGRAM KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
Kwalifikacja odbywa się w niżej wymienionych terminach, z wyjątkiem dni wolnych od pracy:
  • Powiat Piaseczyński – 04.04 – 25.05.2022 r. 
  • Gmina Lesznowola – 29.04.2022 r. oraz 09-12.05.2022 r.
  • Kobiety – 25.05.2022 r.

 

Skip to content