×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy parku handlowego N-Park na działkach o nr ew. 189/25, 189/26, 189/27 i 189/5 przy ul. Nowej w m. Stara Iwiczna, Gmina Lesznowola

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 09.05.2022 r.
 
RSR.6220.20.2022.WD.2
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), że w dniu 20.04.2022  r. na wniosek NPark Stara Iwiczna Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: 
rozbudowie parku handlowego N-Park o budynek użyteczności publicznej o przeznaczeniu usługowo – handlowo – biurowym z garażem podziemnym wraz z towarzyszącymi budowlami i urządzeniami budowlanymi na działkach o nr ew. 189/25, 189/26, 189/27 i 189/5, obręb Stara Iwiczna 002, przy ul. Nowej w m. Stara Iwiczna, Gmina Lesznowola.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli. 
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).
 
Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta
 
Skip to content