×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Wójt Gminy Lesznowola
ul.Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 19.06.2024 r.
RSR.6220.13.2020.WD.11


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 19.06.2024 r. wydano postanowienie Nr 15/2024 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno – magazynowej (produkcja wyrobów cukierniczych) z częścią socjalno – biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr ew. 21/5 i 21/6 w m. Kolonia Lesznowola.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 103), w godzinach: poniedziałek 9.30 – 17.30, wtorek – piątek  8.00 – 16.00.

Na niniejsze postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Wójta
Marcin Szost
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content