×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 19.06.2024 r.
RSR.6220.9.2023.2024.WD.34

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), że pismem z dnia 19.06.2024 r. zostało wysłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie pismo Spółki Maj S.J. dotyczące odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 85/2024 z dnia 26.04.2024 r. Wójta Gminy Lesznowola, znak: RSR.6220.9.2023.2024.WD.25 dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie hali magazynowo – usługowej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 222, 224, 225, 227 obr. 0025 j. ewid. 141803_2 oraz dz. nr 95/3 obr. 0021 j. ewid. 141803_02 w Nowej Iwicznej i Starej Iwicznej przy ul. Słonecznej”.

Ze względu na fakt, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 kpa, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli.

Z dokumentacją można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 103) w godzinach: poniedziałek 9.30 – 17.30, wtorek – piątek 8.00 – 16.00.

z up. Wójta Gminy Lesznowola
Marcin Szost

Pliki do pobrania:

Skip to content