×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 05.02.2024 r.
RSR.6220.6.2022.2023.2024.WD.22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 755 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), że w dniu 05.02.2024 r. zostało wysłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie odwołanie od decyzji Wójta Gminy Lesznowola Nr 1/2024 z dnia 03.01.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo – usługowo – produkcyjnego z zapleczami socjalno – biurowymi, portierni, zbiornika i pompowni ppoż., zbiornika retencyjnego rurowego wraz z kanalizacją deszczową, zbiorników na gaz wraz z instalacją gazową, studni głębinowej o wydajności powyżej 10 m3/h, stacji uzdatniania wody, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, stacji transformatorowej, parkingu, wewnętrznych dojazdów i dojść – wraz z towarzyszącą infrastrukturą na części działek ewidencyjnych nr: 11/1, 12/3, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1 z obrębu Zgorzała zlokalizowanych w miejscowości Zgorzała, gminie Lesznowola, powiecie piaseczyńskim, województwie mazowieckim.

Ze względu na fakt, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 kpa, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli.

Z dokumentacją można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 103) w godzinach: poniedziałek 9.30 – 17.30, wtorek – piątek 8.00 – 16.00.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content