×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 05.02.2024 r.
RSR.6220.16.2023.2024.WD.10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)  Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 05.02.2024 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku magazynowo – biurowo – produkcyjnego o część produkcyjną (automatyczna malarnia proszkowa) wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym z instalacją gazową na działkach nr ew. 62/10, 66/14, 129 oraz 133 w Woli Mrokowskiej.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content