×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 26.04.2024 r.
RSR.6220.9.2023.2024.WD.27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)  Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 26.04.2024 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – usługowej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 222, 224, 225, 227 obr. 0025 j. ewid. 141803_2 oraz dz. nr 95/3 obr. 0021 j. ewid. 141803_02 w Nowej Iwicznej i Starej Iwicznej przy ul. Słonecznej.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content