×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy oraz częściowej rozbiórki gazociągu w/c DN300 w ramach realizacji zadania pn. przebudowa gazociągu w/c DN300 przy ul. Alternatywy w m. Łazy, gm. Lesznowola, dz. nr ew. 46/41 obręb PGR i Radiostacja Łazy.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 20.06.2023 r.
RSR.6220.5.2023.WD.9

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 15.03.2023 r., znak: RSR.6220.9.2023.WD, złożonego przez HE4 ENTERPRISES 1 z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie oraz częściowej rozbiórce gazociągu w/c DN300 w ramach realizacji zadania pn. przebudowa gazociągu w/c DN300 przy ul. Alternatywy w m. Łazy, Lesznowola, dz. nr ew. 46/41 obręb PGR i Radiostacja Łazy, zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Po upływie tego terminu zostanie wydana przez Wójta Gminy Lesznowola decyzja w przedmiotowej sprawie.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content