×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

w sprawie skargi na orzeczenie SKO w sprawie utrzymania w mocy decyzji środowiskowej dla budowy zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zlokalizowanego na działkach nr ew. 85, 86, 87, 88, 89 i 90 przy ul. Zielonej w m. Władysławów

 

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola
 
Lesznowola, 09.05.2022 r.
 
RSR.6220.5.2019.2020.2021.2022.WD.27
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2737 ze zm.), że w dniu 25.04.2022 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wpłynęła skarga na orzeczenie Kolegium w sprawie utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy Lesznowola Nr 65/20210 z dnia 26.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zlokalizowanego na działkach nr ew. 85, 86, 87, 88, 89 i 90 przy ul. Zielonej w m. Władysławów.
W związku z powyższym Wójt Gminy Lesznowola przekazał w dniu 09.05.2022 r. do Kolegium oryginalne akta przedmiotowej sprawy.
Ze względu na fakt, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli. 
 
Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta
 

 

 
Skip to content