×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy pięćdziesięciu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Mysiadło i Zgorzała.

Lesznowola, 01.03.2022 r.

RSR.6220.3.2022.WD.2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), że w dniu 03.02.2022 r. na wniosek RealCo Projekt 3 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:

budowie pięćdziesięciu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi w tym instalacją gazową na działkach o nr ew. 10/18, 10/7, 10/13, 21/1, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14, 10/15 w m. Mysiadło oraz na działkach o nr ew. 194/5, 194/7, 188/19, 188/13 w m. Zgorzała.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z 1 marca 2022 roku

Skip to content