×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej DN 225 długości ok. 1,9 km w ul. Krasickiego i Kieleckiej we wsi Nowa Wola i Nowa Iwiczna.

Lesznowola, 11.03.2022 r.

RSR.6220.4.2022.WD.1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), że w dniu 01.02.2022 r. na wniosek Spółki Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej DN 225 długości ok. 1,9 km w ul. Krasickiego i Kieleckiej we wsi Nowa Wola i Nowa Iwiczna w gminie Lesznowola na dz. ew.:

– obręb 0022 Nowa Wola: 273/2, 274/2, 300/9, 309, 532/1;

– obręb 0021 Nowa Iwiczna: 103, 9/62, 9/35, 9/34, 9/38, 14/16, 13/11, 9/58, 9/60, 9/54, 9/56, 14/26.

Ze względu na fakt, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z 11 marca 2022 roku

Skip to content