×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego na działkach o nr ew. 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 149, 148 i 147 w m. Janczewice.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 16.11.2021 r.

RSR.6220.28.2021.WD.2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), że w dniu 20.10.2021 r. na wniosek Project Management Predevelopment Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego wraz z zespołem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ew. 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 149, 148 i 147 w m. Janczewice.

Ze względu na fakt, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 kpa, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Z up. Wójta

Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z 11 marca 2022

Skip to content