×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

w sprawie wszczęcia postępowania na wydanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy z przebudową budynku magazynowo-produkcyjnego na części dz. ew. nr 35, Kolonia Lesznowola.

Lesznowola, 18.02.2022 r.

RSR.6220.2.2022.WD.3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), że w dniu 20.01.2022 r. na wniosek SENSON  Sp. z o.o. Sp. k. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie z przebudową budynku magazynowo – produkcyjnego z częścią biurową na części działki ewidencyjnej nr 35, obręb 0007 – Kolonia Lesznowola, ul. Słoneczna 126, gmina Lesznowola, wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, z miejscami postojowymi oraz dojściami i dojazdami.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się osobiście – po rezerwacji terminu  wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Z up. Wójta

Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z 18 lutego 2022 roku

Skip to content