×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej Wójta Gminy Lesznowola dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistyczno – magazynowo – produkcyjnego, z częściami socjalno – biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 41/1, 40/12, 40/3, 42/15, 40/5, 40/6, 40/15, 40/14, 41/3, 42/11, 42/16, 42/17 w m. Marysin oraz na działkach nr ew. 53/3, 54/3 i 55/3 w m. Wólka Kosowska.

Lesznowola, 24.03.2022 r.

RSR.6220.14.2020.WD.11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 24.03.2022 r. wydano postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Lesznowola Nr 164/2020 z dnia 20.10.2020 r, znak: RSR.6220.14.2020.WD.8, która stała się ostateczna w dniu 18.11.2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistyczno – magazynowo – produkcyjnego, z częściami socjalno – biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 41/1, 40/12, 40/3, 42/15, 40/5, 40/6, 40/15, 40/14, 41/3, 42/11, 42/16, 42/17 w m. Marysin oraz na działkach nr ew. 53/3, 54/3 i 55/3 w m. Wólka Kosowska.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 103),  w godzinach: poniedziałek 9.30-17.30, wtorek – piątek  8.00-16.00.
 
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
 
Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta
 

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z 24 marca 2022 roku

Skip to content