×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
UL. GMINNA 60
05-506 LESZNOWOLA

Lesznowola, 28.12.2021 r.
RUP.6721.1.5.2021.KG(39)
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Marysin i Wólka Kosowska (obszar położony pomiędzy ul. Zdrowotną a ul. Żurawinową).
 
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 537/XLV/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Marysin i Wólka Kosowska.
 
Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu i jego podsumowaniem:
1.  Siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, ul. Gminna  60, 05-506 Lesznowola.
2.  BIP Urzędu Gminy Lesznowola www.lesznowola.eobip.pl 
 
UZASADNIENIE
 
Stosownie do art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.).
1) Wójt Gminy Lesznowola w dniu 10.05.2021 r. ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Marysin i Wólka Kosowska.
2) W ogłoszeniu i obwieszczeniu podano termin i zasady składania wniosków do projektu planu (wnioski do dnia 10.06.2021 r.) Do projektu zmiany planu nie wpłynęły żadne wnioski.
3) Wójt Gminy Lesznowola w dniu 14.09.2021 r. ogłosił o wyłożeniu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe dokumenty zostały wyłożone w dniach od 27.09.2021 r. do 22.10.2021 r. Dyskusja Publiczna odbyła się w dniu 12.10.2021 r. Termin składania uwag upłynął w dniu 08.11.2021 r.  
4) W terminie składania uwag do wyłożonego projektu zmiany planu określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi.
 
Z up. WÓJTA 
Marcin Kania 
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany mpzp dla części obrębu Marysin i Wólka Kosowska

Ogłoszenie o uchwaleniu zmiany mpzp dla części obrębu Marysin i Wólka Kosowska

Skip to content