×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
UL. GMINNA 60
05-506 LESZNOWOLA

Lesznowola, 28.12.2021 r.
RUP.6721.2.6.2019.OB(73)
 
OBWIESZCZENIE
 
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra (obszar położony przy ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirowej, ul. Zielonej i ul. Cichej).
 
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 536/XLV/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra.
 
Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu i jego podsumowaniem:
1. Siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
2. BIP Urzędu Gminy Lesznowola www.lesznowola.eobip.pl
 
UZASADNIENIE
 
Stosownie do art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.).
1) Wójt Gminy Lesznowola w dniu 05.06.2019 r. ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra.
2) W ogłoszeniu i obwieszczeniu podano termin i zasady składania wniosków do projektu planu (wnioski do dnia 11.07.2019 r.) Do projektu planu wpłynęło 6 wniosków, z których jeden został w części uwzględniony.
3) Wójt Gminy Lesznowola w dniu 02.08.2021 r. ogłosił o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe dokumenty zostały wyłożone w dniach od 16.08.2021 r. do 17.09.2021 r. Dyskusja Publiczna odbyła się w dniu 14.09.2021 r. Termin składania uwag upłynął w dniu 08.10.2021 r.
4) W terminie składania uwag do wyłożonego projektu planu określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęło 6 uwag. Wójt Gminy Lesznowola uwzględnił dwie, cztery uwagi były poza obszarem planu.
 
Z up. WÓJTA
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Obwieszczenie o uchwaleniu mpzp gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra

Ogłoszenie o uchwaleniu mpzp gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra

Skip to content