×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku magazynowo – usługowo – produkcyjnego (produkcja nieuciążliwa) z zapleczami socjalno – biurowymi, zbiornika retencyjnego rurowego wraz z kanalizacją deszczową, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, parkingu, wewnętrznych dojazdów i dojść – wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 11/1, 12/3, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1 w m. Zgorzała.

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

Lesznowola, 06.04.2022 r.

RSR.6220.14.2022.WD.6

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), że w dniu 29.03.2022  r. na wniosek Pana Jacka Komala zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku magazynowo – usługowo – produkcyjnego (produkcja nieuciążliwa) z zapleczami socjalno – biurowymi, zbiornika retencyjnego rurowego wraz z kanalizacją deszczową, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, parkingu, wewnętrznych dojazdów i dojść – wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 11/1, 12/3, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1 w m. Zgorzała.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli. 

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z 6 kwietnia 2022 roku

Skip to content