×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Przedstawiamy komunikat w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z ogłoszeniem przez GUS informacji o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, zmieniła się kwota maksymalnej miesięcznej opłaty za odpady z 149,68 zł na kwotę 160,83 zł.

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona na podstawie ilości zużytej wody z nieruchomości zamieszkałej nie może przekroczyć 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w gospodarstwie domowym.

W pierwszym kwartale każdego roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ogłasza przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. Informujemy, że ogłoszony przez GUS przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę za rok 2021 wynosi   2061,93 zł. W związku z powyższym, zmienia się również maksymalna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona na podstawie ilości zużytej wody i wynosi obecnie 160,83 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe.

Wszyscy Mieszkańcy, którzy do tej pory złożyli deklarację z maksymalną kwotą opłaty w wysokości 149,68 zł, są zobowiązani do złożenia od marca 2022 r. deklaracji korygującej – na kwotę 160,83 zł.

W celu poprawnego wypełnienia deklaracji, należy zaznaczyć zmianę danych w deklaracji (poz. 6) z datą bieżącą (poz. 7), a następnie należy wypełnić pozostałe dane na formularzu deklaracji. W poz. 55 należy wpisać średnie zużycie wody za ostatnie 12 miesięcy (zgodnie z ostatnią fakturą z LPK).

W poz. 59-66 należy uzupełnić dane poprzez wyliczenie kwot zwolnień.
W poz. 67 „MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY PO ODLICZENIU KWOTY ZWOLNIENIA” wpisujemy kwotę według następującej reguły:

Dla nieruchomości jednorodzinnych:

  • jeśli kwota wyliczona po odliczeniu zwolnień jest mniejsza niż 160,83 zł, wpisujemy wyliczoną kwotę;
  • jeśli wyliczona kwota po odliczeniu zwolnień jest wyższa od kwoty 160,83 zł, to wpisujemy kwotę 160,83 zł.

Dla nieruchomości wielolokalowych:

  • Zarządzający nieruchomością wielorodzinną zobowiązany jest do jej samodzielnego wyliczenia i załączenia dokumentów potwierdzających prawidłowość tych wyliczeń. Do wyliczeń trzeba załączyć obliczenia dla każdego lokalu.

Deklarację wraz z kopią faktur zawierających zużycie wody za ostatnie

12 miesięcy, składamy do Kancelarii Urzędu lub listem poleconym albo poprzez platformę ePUAP. 

Przy przesyłaniu przez platformę ePUAP, każdy dokument należy podpisać cyfrowo.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Pliki do pobrania:

Deklaracja dla nieruchomości letniskowych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości zam

Obwieszczenie prezesa GUS

Przykładowa częściowo wypełniona deklaracja

Zwolnienie z opłaty na podstawie ustawy o KDR

Zwolnienie z opłaty na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Skip to content