×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 30.11.2022 r.

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05506 Lesznowola, tel. (22) 708 91 27, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola.
1. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 1/281, pow. 0,8081 ha, obręb KPGO Mysiadło księga wieczysta WA1I/00038944/4 ,

2. Przeznaczenie nieruchomości: tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej symbol planu 1U/Z,

3. Cena wywoławcza:

8.800.000 zł (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy złotych)
,
4. Wysokość wadium:

1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych),

5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,

6. Obciążenia nieruchomości wpisane w dziale III KW:

służebności przesyłu,

7. Termin i miejsce przetargu: 3 lutego 2023 r., godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60,

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium do dnia 30 stycznia 2023 r. na rachunek bankowy Gminy numer : 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017,

9. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy,

10. Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,

11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

12. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa,

13. Termin pierwszego przetargu 7 października 2022 r.
,
14. Dane kontaktowe
geodezja@lesznowola.pl, tel. (22) 708 91 27 w godz. 800 1600; poniedziałek w godz. 9.30 17.30.

Z up. Wójta
Marcin Kania

Zastępca Wójta

 

Do pobrania:

Skip to content