×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Lesznowola, 1 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 708 91 27, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lesznowola.

I.

 • Oznaczenie nieruchomości: działki nr 40/4, nr 40/13, nr 41/2, nr 42/14,
 • obręb Marysin, księga wieczysta WA5M/00424873/0.
 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,5099 ha.
 • Opis: niezabudowana.
 • Przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy usługowo – przemysłowej.
 • Cena wywoławcza : 2 100 000, 00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych)
 • Obciążenia: brak.
 • Wysokość wadium: 420 000 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych),
 • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 • Termin i miejsce przetargu: 6 lutego 2023 r., godz.11.00, siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

II.

 • Oznaczenie nieruchomości: działki nr 53/4, nr 54/4, 55/4, obręb Wólka Kosowska, księga wieczysta WA5M/00421357/6, WA5M/00424932/2, i WA5M/00425397/6
 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1683 ha.
 • Opis: niezabudowana.
 • Przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy usługowo – przemysłowej.
 • Cena wywoławcza : 700 000, 00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).
 • Obciążenia: Dział III KW Nr WA5M/00425397/6:
  – nieodpłatne użytkowanie na rzecz ZEW-T Dystrybucja Sp. z o. o.; Wysokość wadium: 140 000 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
 • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 • Termin i miejsce przetargu: 6 lutego 2023 r., godz.11.30, siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

III.

 • Oznaczenie nieruchomości: działki nr 53/6, nr 54/6, obręb Wólka Kosowska,
  księga wieczysta WA5M/00421357/6 i WA5M/00419880/4,
 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,4162 ha.
 • Opis: niezabudowana.
 • Przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy usługowej i usługowo-przemysłowej,
  w części w liniach rozgraniczających drogi lokalnej gminnej.
 • Cena wywoławcza 700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych).
 • Obciążenia: Dział III KW Nr WA5M/00419880/4 – nieodpłatna służebność gruntowa
  na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 54/10 polegająca na prawie przejazdu
  i przechodu przez działkę 54/9.
 • Wysokość wadium: 340 000 PLN (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
 • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 • Termin i miejsce przetargu: 6 lutego 2023 r., godz.12.00, siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

IV.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium do dnia 31 stycznia 2023 r. na rachunek bankowy: 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017.
 • Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych
  na w/w rachunek bankowy.
 • Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym,
  do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 • W razie nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.
 • Termin poprzedniego przetargu – 26 sierpnia 2022 r.
 • Dane kontaktowe – geodezja@lesznowola.pl, tel. (22) 70 89 119 w godz. 800 – 1600.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Skip to content