×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 4 min.

Lesznowola, 16.05.2023 r.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 708 91 27, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, stanowiących własność Gminy Lesznowola.
1. Oznaczenie nieruchomości: działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:
1/282 o pow. 2,1448 ha, nr 1/283 o pow. 2,1024 ha, nr 1/285 o pow. 2,5064 ha, nr 1/286 o pow. 2,5988 ha, obr. KPGO Mysiadło, księga wieczysta WA1I/00032132/7 (działki powstały w wyniku podziału działki 1/273, obr. KPGO Mysiadło, zatwierdzonego ostateczną i prawomocną decyzją Wójta Gminy Lesznowola Nr 13/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.)
2. Opis nieruchomości: działki niezabudowane
3. Przeznaczenie – teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej– symbol planu 2 U/Z, 4 U/Z zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 638/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.
4. Obciążenia nieruchomości:
– hipoteka umowna na rzecz SENA Spółka z o.o. – 18.581.162 zł oraz hipoteka umowna na rzecz SETE Spółka z o.o. – 14.723.100 zł.
W dniu 10.03.2023 r. złożony został do księgi wieczystej wniosek o wykreślenie spłaconej w całości hipoteki w kwocie 14.723.100,00 zł, zarejestrowany pod numerem WA1I/7606/23/1.
Hipoteka w kwocie 18.581.162,00 zł jest w trakcie spłacania przez Gminę. Do zapłaty przez Gminę pozostała kwota 7.358.373 zł.
– roszczenie o zawarcie umowy użytkowania nieruchomości powstałej z podziału działki ewid. nr 1/249 wynikające z przedwstępnej umowy ustanowienia użytkowania nieruchomości z dnia 29.09.2014 r., sporządzonej akt. not. Rep. A Nr 1015/2014, zmienionej aneksem z dnia 04.10.2016 r., Rep. A. Nr 1695/2016, zmienionej aneksem z dnia 24.11.2017 r., Rep.A.2094/2017, zmienionej aneksem z dnia 26.09.2018 r., Rep. A. Nr 2280/2018, zmienionej aneksem z dnia 16.01.2019 r., Rep. A. Nr 426/2019. W związku z rozwiązaniem w całości ww. umowy przedwstępnej (wraz z aneksami) notariusz złożył wniosek o wykreślenie przedmiotowego roszczenia, który został zarejestrowany w księdze wieczystej pod numerem dz.kw./WA1I/14668/22/1 w dniu 29.04.2022 r.
Ponadto jest wzmianka o wpisie ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu sądowym,
które nie ogranicza prawa do rozporządzania nieruchomością.
5. Cena wywoławcza:
– dz. nr 1/282 – 22.700.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset tysięcy złotych)
– dz. nr 1/283 – 22.250.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
– dz. nr 1/285 – 26.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy złotych)
– dz. nr 1/286 – 27.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych)
7. Wysokość wadium:
– dz. nr 1/282 – 4 540 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy złotych)
– dz. nr 1/283 – 4 450 000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
– dz. nr 1/285 – 5 300 000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy złotych)
– dz. nr 1/286 – 5 500 000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych)
8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
9. Termin i miejsce przetargu: 19 lipca 2023 r., siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60:
– dz. nr 1/282 – godz. 10.00
– dz. nr 1/283 – godz. 10.30
– dz. nr 1/285 – godz. 11.00
– dz. nr 1/286 – godz. 11.30
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium do dnia 13 lipca 2023 r. na rachunek bankowy Gminy numer: 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017.
11. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.
12. Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium i oświadczenie o zapoznaniu się z treścią w/w księgi wieczystej, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem przetargu) oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.
15. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby będącej cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2278), należy przedłożyć przyrzeczenie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (promesę) wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
16. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników
– przedłożenie zgody wspólników na zakup nieruchomości lub umowę spółki uprawniającą uczestnika przetargu do zakupu nieruchomości bez zgody wspólników,
17. Dane kontaktowe – geodezja@lesznowola.pl, tel. (22) 708 91 27 pon. 9.30 – 17.30, wt.-pt. godz. 800 – 1600.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Skip to content