×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Lesznowola, 16.05.2023 r.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 708 91 27, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki, stanowiącej własność Gminy Lesznowola.

1. Oznaczenie nieruchomości:, oznaczona w ewidencji gruntów nr 1/287, obręb KPGO Mysiadło – księga wieczysta WA1I/00020924/9, (działka powstała w wyniku podziału działki 1/264, obr. KPGO Mysiadło, zatwierdzonego ostateczną i prawomocną decyzją Wójta Gminy Lesznowola Nr 13/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.)
2. Opis nieruchomości – działka zabudowana budynkami usługowymi i niewykorzystywanym hotelem robotniczym.
3. Powierzchnia nieruchomości: 1, 1328 ha.
4. Przeznaczenie – teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej oraz tereny zieleni publicznej – symbol planu 5 U/Z, 2 Z/P zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznowola
Nr 638/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.
5. Obciążenia nieruchomości: Dział III KW Nr: WA1I/00020924/9:
– służebności przesyłu na rzecz; Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o. o., PGE Dystrybucja S.A.
Ponadto jest wzmianka o wpisie ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu sądowym,
które nie ogranicza prawa do rozporządzania nieruchomością.
6. Cena wywoławcza: 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).
7. Wysokość wadium: 2 500 000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
9. Termin i miejsce przetargu: 20 lipca 2023 r., godz.10.00, siedziba Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium do dnia 14 lipca 2023 r. na rachunek bankowy Gminy Lesznowola numer: 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017
11. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.
12. Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, zwolniona
z podatku VAT – art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2022 r., poz.931 ze zm.).
13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14. Do uczestnictwa w przetargu należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium i oświadczenie o zapoznaniu się z treścią w/w księgi wieczystej, a w przypadku osoby prawnej dodatkowo wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem przetargu) oraz w razie potrzeby właściwe pełnomocnictwa.
15. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby będącej cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2278), należy przedłożyć przyrzeczenie wydania zezwolenia
na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (promesę) wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
16. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników
– przedłożenie zgody wspólników na zakup nieruchomości lub umowę spółki uprawniającą uczestnika przetargu do zakupu nieruchomości bez zgody wspólników,
17. Dane kontaktowe – geodezja@lesznowola.pl, tel. (22) 708 91 27 pon. 9.30 – 17.30, wt.-pt. godz. 800 – 1600.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Skip to content