×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Celem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu Gminy Lesznowola zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu Gminy Lesznowola,

2) Wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu,

3) Rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Projekt skierowany jest do:

-dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin spełniających kryterium dochodowe

-dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

-osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

-osób z grupy 50 + spełniających kryterium dochodowe,

-gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

Dzięki dotacji unijnej wynoszącej niemal 850 tys. zł Urząd Gminy Lesznowola realizuje przedsięwzięcie skierowane do 80 gospodarstw domowych z terenu gminy. Udział w projekcie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest nieposiadanie podłączenia do sieci Internet oraz nieposiadanie komputera albo posiadanie komputera o parametrach niewystarczających do efektywnego korzystania z Internetu. Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona na początku 2015 roku, o przystąpieniu do projektu decydowała Komisja Rekrutacyjna.

Zaproszone do udziału w projekcie gospodarstwa domowe otrzymały bezpłatne zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Dodatkowych 50 zestawów trafiło do sześciu gminnych jednostek organizacyjnych: szkół i świetlic, gdzie utworzone zostały ogólnodostępne stanowiska komputerowe. Członkowie gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie zostali przeszkoleni z podstaw obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej oraz wykorzystania e-usług w ramach e-administracji.

Gospodarstwa domowe zostały podłączone do gminnej bezprzewodowej sieci tzw. Internetu socjalnego, która została zbudowana podczas realizacji pierwszego projektu związanego z wykluczeniem cyfrowym pn. „Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola” – również finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podłączenie gospodarstw domowych do Internetu będzie finansowane przez Urząd Gminy Lesznowola przez kolejnych 5 lat od zakończenia realizacji rzeczowej projektu czyli do 2020 roku. W ramach projektu Urząd Gminy Lesznowola zakupił narzędzia monitorowania wykorzystania sieci przez uczestników, obejmujące podstawowe czynności i procesy związane z wykorzystywaniem dostępu do Internetu. 

Realizacji przedsięwzięcia towarzyszyły działania informacyjno-promocyjne obejmujące opracowanie materiałów promocyjnych dla uczestników oraz plakatów i ulotek, organizację dwóch konferencji skierowanych do członków gospodarstw domowych, a także przeprowadzenie dwóch kampanii promocyjnych w prasie lokalnej.

Biuro Projektu:

Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

tel. 22 708 92 06

e-mail: informatyk@lesznowola.pl

Pliki do pobrania:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – plakat.pdf

Skip to content