×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zamieścił na swojej stronie internetowej informacje odnośnie naboru uzupełniającego do „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.

Dodatkowy termin naboru dotyczy tylko i wyłącznie wnioskodawców, którzy nie złożyli wniosku o przyznanie stypendium w trakcie I terminu naboru obowiązującego do 27 lutego 2023 r.

Etapy naboru:

 1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej projektu w terminie do 07.03.2023 r. do godz. 23.59.
 2. Przesłanie oryginału wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 20.03.2023 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 5,66;
  Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 • założyć konto na stronie internetowej projektu, każdy uczeń ubiegający się o stypendium musi założyć nowe konto (konta założone w poprzednich edycjach projektu są nieaktywne);
 • po aktywacji konta należy zalogować się na stronę stypendialną korzystając z danych użytych podczas tworzenia konta;
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:
  • wniosek,
  • oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych,
  •  I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia,
  • oświadczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia  edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022 bądź uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły. Wyżej wymienione dokumenty może potwierdzić za zgodność z oryginałem również notariusz.

Sposób dostarczenia dokumentów.

 • Dokumenty należy przesłać listem poleconym w zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).
 • Dokumenty można też złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek–piątek w godz. 8:00–16:00.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie programu .

Informacje oraz regulamin programu pod linkiem –  https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/nabor-uzupelniajacy-do-mazowieckiego-programu-stypendialnego-dla-uczniow-szczegolnie-uzdolnionych-najlepsza-inwestycja-w-czlowieka-1.html

Zachęcamy do aplikowania o stypendium

 

Skip to content