×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 26.08.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LESZNOWOLA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1899) Wójt Gminy Lesznowola podaje do wiadomości publicznej wykaz obejmujący część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy.

1) Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 2000 m2 stanowiący część nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/268, obręb KPGO Mysiadło, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00020924/9,

2) Przeznaczenie nieruchomości – na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkolenia psów,

3) Termin zagospodarowania nieruchomości – grunt zostanie oddany w najem z dniem zawarcia umowy najmu,

4) Okres najmu – 1 rok,

5) Wysokość czynszu najmu – 920 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych) miesięcznie, do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23 %,

6) Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy podany w fakturze.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta

Marcin Kania

Zastępca Wójta

 

Skip to content