×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 11.01.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 483/XLII/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek ewidencyjnych nr 246, nr 247, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola, zmienionej uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 665/LIII/2022 z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 483/XLII/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek ewidencyjnych
nr 246, nr 247, nr 248, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustanego nieograniczonego:
1. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 246 o pow. 4,9171 ha, działka nr 247 o pow. 4,9173 ha obręb KPGO Mysiadło, księga wieczysta WA1I/00020924/9.
2. Opis nieruchomości – działki niezabudowane.
3. Przeznaczenie nieruchomości – teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej – symbol planu 2 U/Z, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznowola
Nr 638/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.
4. Cena:
– działka nr 246 – 54.000. 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony złotych ).
– działka nr 247 – 54.000.000. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony złotych).

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu
oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie (6) sześciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Z up. Wójta Gminy Lesznowola
(-) Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content