×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 04.05.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LESZNOWOLA DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Lesznowola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy – Cityboard Media Sp. z o.o.

  1. Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 20 m2 stanowiący część nieruchomości, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1/268 oraz 233, obręb KPGO Mysiadło, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00020924/9,
  2. Przeznaczenie nieruchomości – grunt, na którym usytuowane są 2 nośniki reklamowe,
  3. Termin zagospodarowania nieruchomości – grunt zostanie oddany w najem z dniem zawarcia umowy najmu,
  4. Okres najmu – od 1 czerwca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.,
  5. Wysokość czynszu najmu – 940 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych) miesięcznie, do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23 %,
  6. Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy podany w fakturze.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Skip to content