×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, Zamienie

Lesznowola, 29.04.2022 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1899) Wójt Gminy Lesznowola podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

1) Przedmiotem użyczenia jest zabudowana nieruchomość o powierzchni 0,1883 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym 5/32, obręb Zakłady Zamienie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00425588/2,

2) Opis nieruchomości – obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie część II, zatwierdzonym uchwałą Nr 149/XIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012 r., zgodnie z którym działka nr 5/32 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 1 UP – teren usług publicznych.

3) Przeznaczenie nieruchomości – na cele statutowe Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Zamieniu.

4) Termin zagospodarowania nieruchomości – nieruchomość zostanie oddana w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia.

5) Okres użyczenia – 3 lata.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta

Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta

Skip to content