×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy nr 628/L/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport):

Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7/47 o pow. 0,4081 ha; KW WA1I/00020924/9.

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana stacją uzdatniania wody, położona na  terenie infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów – ujęcie wody (symbol 1W) zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 638/XLVII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło.

Cena nieruchomości: 2 208 964 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote), do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie sześciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Z up. Wójta

Marcin Kania

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Do pobrania:

Skip to content