×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 04.09.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LESZNOWOLA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola podaje do wiadomości publicznej wykaz obejmujący część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy.

  1. Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 2000 m2 stanowiący część nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/268, obręb KPGO Mysiadło, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00020924/9,
  2. Przeznaczenie nieruchomości – na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkolenia psów,
  3. Termin zagospodarowania nieruchomości – grunt zostanie oddany w najem z dniem zawarcia umowy najmu,
  4. Okres najmu – od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.,
  5. Wysokość czynszu najmu – 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie, do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23 %,
  6. Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy podany w fakturze.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta

Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content