×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 10.05.2023r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM
NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Lesznowola podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w trybie bezprzetargowym w najem dotychczasowemu najemcy:

1) Przedmiot najmu – grunt o pow.18 m2 stanowiący część nieruchomości, oznaczonej numerem ewid. 1/250 – obręb KPGO Mysiadło, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych WA1I/00020924/9,
2) Przeznaczenie – grunt, na którym usytuowany jest blaszany garaż,
3) Okres dzierżawy – 1 rok
4) Wysokość czynszu dzierżawnego – 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) miesięcznie,
do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%,
6 ) Termin wnoszenia opłat – czynsz płatny w okresach półrocznych z góry w terminie
do 15 czerwca 2023 r. za I półrocze, do 15 grudnia 2023 r. za II półrocze na rachunek
bankowy podany na fakturze.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

(-) Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania:

Skip to content