×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Gmina Lesznowola zrealizowała Projekt pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych). Wartość projektu wyniosła ok. 1,5 mln zł, wysokość dofinansowania ze środków UE – ok. 1 mln zł.

Projekt miał charakter parasolowy – realizowany był za pośrednictwem Gminy Lesznowola. Odbiorcami końcowymi Projektu jest 47-miu Mieszkańców gminy, którzy dotychczas ogrzewali swoje nieruchomości piecami węglowymi.

Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych.
Inwestycja polegała na wymianie źródeł ciepła o niskiej sprawności (kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe) na automatyczne kotły gazowe (45 szt.) i pompy ciepła (2 szt.). Przedmiotem Projektu była również termomodernizacja 8-miu budynków mieszkalnych oraz budowa 7-miu instalacji fotowoltaicznych i jednej instalacji solarnej przy jednoczesnej wymianie urządzeń grzewczych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli do 31 grudnia 2022 r. realizował Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”, którego celem jest wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej z terenu Gminy Lesznowola znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i ponoszących zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania w ramach projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola”, nr RPMA.04.03.01-14-b346/18.

Zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu nie oznacza jednak wypełnienia wszystkich obowiązków spoczywających na beneficjencie. Od momentu zakończenia finansowej realizacji projektu wkraczamy w okres jego trwałości wynoszący 5 lat. Jest to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu, dotyczy to zamontowanych w domach Uczestników urządzeń grzewczych, przeprowadzonych prac instalacyjnych i termomodernizacyjnych oraz likwidacji dotychczasowych, nieekologicznych źródeł ciepła. Gmina Lesznowola jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na nieutrzymanie trwałości projektu, w szczególności celu i wskaźników projektu.

Skip to content