×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 720/LVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zarządzam co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.
  2. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania:

Skip to content