×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych:

1. w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności lokalnej z terenu Gminy Lesznowola w 2024 r.,

2. w zakresie wsparcia działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych na rzecz społeczności gminy Lesznowola – „Wyjazdowy wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lesznowola w 2024” oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 15 ust 2a i ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 10 ust. 1 i  ust. 2 uchwały Nr 908/LXIX/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, zarządzam co następuje:

§1

1. Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania ofert otwartego konkursu  na realizację zadań publicznych:

a) w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności lokalnej z terenu Gminy Lesznowola w 2024 r.,

b) w zakresie wsparcia działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych na rzecz społeczności gminy Lesznowola – „Wyjazdowy wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lesznowola w 2024”,w następującym składzie:

1) Monika Szulik – Inspektor Referatu Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

2) Mateusz Ryczywolski – Główny Specjalista Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami,

3) Małgorzata Wiśniakowska – Główny Specjalista Referatu Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych,

4) Janina Szulowska – Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień,

5) Elżbieta Danelczyk – Inspektor Referatu Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

2. Ustalam Regulamin pracy Komisji Konkursowej w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Skip to content